پنجشنبه 26 مهر 1397 - 08 صفر 1440 - 18 اکتبر 2018
  تاریخچه

یکی از نشانه های قدیم در شربیان وجود کؤل تپه می باشد . که از زمان زرتشتیان بجامانده است .چنانکه می دانید کؤل تپه محلی بوده که زرتشتیان در آن مکان آتش روشن میکردندو قربانی میدادند. عده ای برای یافتن عتیقه و اشیای قیمتی بارهااقدام به حفاری نقاط مختلفي از اين  تپه كرده اند. و شاید چیزی هم یافته باشند.  وجود چنین مکانهایی در آذربایجان نشانه گسترش دین زرتشت که مکانهای مخصوص برای روشن نگه داشتن آتش(آتشکده) بود می باشد. موقعیت جفرافیایی( کؤل تپه شربیان در فاصله تقریبا ۹/ ۲ کیلومتری شربیان قرار گرفته است )

دره شهدا (سيدلر) :اين دره بين جاده شربيان به ايوق وتقريبا در دو كيلومتري ايوق در سمت راست از شربيان به ايوق قرار گرفته است.در اين دره دو قبر قديمي وجود دارد كه بعضي ها معتقدند قبورمتعلق به شهداست . اين عده شهدا را از علويان و شيعيانمي دانند كه از دست خلفاي اموي يا عباسي همواره متواريبودند و در اين منطقه به دست سربازان حكومتي به شهادترسيده اند.( اينكه متعلق به زمان امويان بوده اند يا عباسي اطلاعات دقيقي در دست نيست.

همچنین مسجد "قره داش"که مکانی مقدس برای مردم ایوق است مسجدی تاریخی است که سنگ سیاهی در آن وجود دارد .مردم منطقه معتقدند این سنگ قدمگاه امام حسن(ع) بوده و ایشان بر بالای منبر این مسجد سخنرانی کرده و خطبه خوانده اند.